EU:n militarisoimisen lyhyt historia 23.10.2002 Tulosta

23.10.2002

EEC perustettiin tulliliitoksi. Jäsenmaille tulivat yhteiset tullit suhteessa muihin maihin. Kun EEC:stä tuli Euroopan yhteisö (EY), sitä alettiin jalostaa kohden talousyhteisöä. Vähitellen syntyivät yhteismarkkinat, joilla ei erotella tavaroita tai palveluksia tuotannon paikan mukaan.

Hollannin Maastrichtissa tehtiin 1990-luvun alussa unionisopimus, jolla EY:stä tuli Euroopan unioni (EU).

Maastrichtin sopimuksessa EU:n toimialaksi lisättiin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP), mutta se kuului alun alkaen ns. II-pilarissa jäsenmaiden tehtäviin, eikä sitä siis yhteisöllistetty.

Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1997 luun ympärille kiedottiin lihaa ja perussopimukseen kirjoitettiin nykyinen 17. artikla (silloinen J 7):

"Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittää kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, mukaan lukien toisen alakohdan mukaisesti asteittain määriteltävä yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen, jos Eurooppa-neuvosto niin päättää. Tällöin se suosittelee, että kukin jäsenvaltio hyväksyy päätöksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti."

Mitä tämä on?

Se on sitä, että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa unionin toimialaan liitettiin myös puolustuspolitiikka, joka on eri asia kuin puolustus (jonka EU:n Nato-maat hoitavat Naton kautta). Se "saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen", ja jos se johtaa, EU:sta tulee sotilasliitto. Jäsenmaiden on kuitenkin päätettävä asiasta yksimielisesti EU-johtajien huippukokouksessa Eurooppa-neuvostossa.

Teoriassa Suomikin voi, jos eliitillämme on siihen kanttia, estää EU:n muuttumisen sotilasliitoksi. Merkkejä sellaisesta itsetunnosta eivät Suomen johtajat ole osoittaneet.

Siitä, että EU:n rakenteisiin tulee sotilasliitto, on kysymys silloin, kun puhutaan joustavuudesta: sopimukset ja ylevät periaatteet joustavat. Jotta ne joustaisivat laillisesti, sopimuksiin on otettu käsitteet rakentavasta pidättäytymisestä päätöksenteossa. Silloin toisinajatteleva maa antaa muille luvan edetä EU:n nimissä valitsemallaan tiellä. On puuhattu myös voimistettua yhteistyötä (enhanced cooperation), joka sallii jollekin isohkolle maaryhmälle oikeuden muodostaa EU:n sisälle rakenteita edistämään niiden yhteistä asiaa, esimerkiksi yhteisiä asehankintoja.

Mainitun 17. artiklan 2. kohdan mukaan kriisinhallintatehtäviä ovat "humanitaariset ja pelastustehtävät, rauhanturvaaminen sekä taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa, rauhaanpakottaminen (peace making) mukaan lukien".

Mitä tämä on?

Se on sitä, että EU alkaa tuottaa itselleen kyvyn panna toimeen ns. Petersbergin tehtäviä, jotka lueteltiin mainitussa kohdassa. Niihin kuuluvat rauhanturvaamistehtävät, jotka ovat rauhan turvaamista, mutta niihin kuuluu myös rauhaanpakottaminen, joka on sotaa. Kun siinä yhteydessä puhutaan puolustuksesta, tarkoitetaan myös hyökkäystä.

Artiklan 2. kohdan englanninkielinen sana "peace making" käännettiin virallisella suomen kielellä - aikaisemmista käännöksistä poiketen - sanaksi "rauhan palauttaminen", koska sopimuksen hyväksymisen aikoihin Suomen rauhanturvalaki kielsi suomalaisilta rauhaanpakottamisen. Enää se ei sitä kiellä. Lakia muutettiin, jotta Suomi olisi tältä osin EU-yhteensopiva. EU omasta puolestaan on näissä asioissa Nato-yhteensopiva. Tänään "peace making" voitaisiin taas kääntää vapaasti rauhaanpakottamiseksi.

Amsterdamin sopimuksen mukaan neuvosto piti ulko- ja turvallisuuspolitiikan tiukasti omissa käsissään (lue: suurten jäsenmaiden käsissä). Suurista maista, jotka haluavat puhua koko Euroopan nimissä, ei yksikään liene valmis todellisuudessa luopumaan omasta ulkopolitiikasta. Ne haluavat koordinoida EU:n ulkopolitiikan keskenään, mutta ilman pieniä maita. Siinä tarkoituksessa Amsterdamissa päätettiin perustaa EU:n ulkopolitiikkaan ns. korkean edustajan virka. Tehtävään nimettiin Naton pääsihteeri, entinen Espanjan demariulkoministeri (ja muinainen rauhanaktivisti) Javier Solana. Viestiä siitä, että jäsenmaat haluavat pitää II-pilarin toimet pois komission yhteisöllisestä toimivallasta, vahvistettiin nimeämällä hänet myös neuvoston pääsihteeriksi ja alasajettavan WEU:n pääsihteeriksi.

Kun puhutaan EU:n kriisinhallintaoperaatioista, niistä päättävät jäsenmaat eivätkä EU:n yhteisölliset elimet. Tältä osin EU ei ole liittovaltio.

Kölnin huippukokouksessa edettiin nopeasti.

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) korvattiin Euroopan yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla (ETPP). Korvaamalla sana "ulkopolitiikka" sanalla "puolustuspolitiikka" otettiin uusi askel hyökkäämisen suuntaan, mutta edelleen heiluteltiin sotalippuja vain kriisinhallinnan alalla. EU:n johtajat julistivat, että "me aiomme antaa Euroopan unionille tarpeelliset välineet ja joukot panna toimeen ja toteuttaa vastuunsa yhteisestä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta".

"Neuvostolla pitää olla mahdollisuus päättää kaikista niistä ristiriitojen ehkäisemisen ja kriisinhallinnan tehtävistä, jotka sopimuksessa Euroopan unionista on määritelty Petersbergin tehtäviksi. Tämän saavuttamiseksi unionilla täytyy olla kapasiteetti itsenäiseen toimintaan, jota tukevat uskottavat sotilaalliset voimavarat, päätöksentekojärjestelmä niiden käyttämiseksi sekä valmius tehdä päätöksiä toimimisesta kansainvälisissä kriiseissä Naton toimintojen kärsimättä."

Sanottiin ensimmäisen kerran, että EU:n toimien "pitää olla sopusoinnussa YK:n peruskirjan periaatteiden kanssa". Siitä on sittemmin tullut jokaisen huippukokousasiakirjan lentävä lause samoin kuin siitä, ettei EU ole luomassa euroarmeijaa.

Kun Kölnissä päätettiin alkaa "vahvistaa puolustuksen teollista ja teknologista perustaa", se oli ensimmäinen hapuileva askel kohden EU:n kehittämistä sotilaallis-militaariseksi kompleksiksi. Ilmaistiin halu, että EU:n joukkojen pitäisi käyttää EU:ssa valmistettavia aseita ja asejärjestelmiä, koska vallitsevan käsityksen mukaan vahva aseteollisuus muodostaa tukevan pohjan ulkoisille sotatoimille.

Ilmaistiin päättäväisyys "edistää Euroopan puolustusteollisuuden uudelleenjärjestämistä niiden maiden kesken, jotka ovat siihen valmiita". Sellaista valmiutta ei historiallisesti ole ollut, vaan maat ovat pitäneet sotasalaisuudet visusti ominaan. Siihen on niille tarjonnut mahdollisuuden EU:n perustamissopimuksen artikla 296:

"Mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi.

Jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeelliseksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan."

Kölnissä WEU:n toiminnot päätettiin tuoda EU:n rakenteisiin. WEU:sta kelpasi EU:lle turvallisuustutkimusinstituutti Ranskasta ja Torrejon satelliittikeskus Espanjasta.

Ennen alasajoaan WEU ehti vielä testata kriisinhallinnan sodanjohtojärjestelmiä ja Naton resurssien käyttöä EU-johtoisissa operaatioissa CMX/CRISEX-harjoituksessa 17-23.2.2000. Kyseessä oli esikuntaharjoitus, jossa ensimmäisen kerran yhteensovitettiin WEU:n (eli EU:n) ja Naton johtojärjestelmiä. Se ei ollut Naton rauhankumppanuusohjelman mukainen PfP-harjoitus, vaan ihan sisäpiirin juttu. Suomi oli mukana, mutta esimerkiksi Venäjä ei.

Nato piti samaan aikaan oman - 5. artiklan mukaisen - esikuntaharjoituksen. Siitä, mitä siinä harjoiteltiin, ei Natoon kuulumattomille EU-maille annettu tietoa.

USA:ssa seurataan erittäin tarkasti, millaisia sotilaallisia päätöksiä EU:ssa tehdään. Kölnin loppujulkilausumaan kirjattiin, että vaikka kriisinhallinta on EU:n itsehallinnollista toimintaa, se ei tuota haittaa Naton toimille. EU:n toiminta on täydellisesti Nato-yhteensopivaa. EU ei pysty toimimaan ilman Naton johto- ja komentojärjestelmiä.

Helsingin huippukokous joulukuussa 1999 oli - liitoutumattoman ja ennen niin rauhantahtoisen Suomen johdolla - ratkaiseva alku EU:n käytännön militarisoimistoimille. EU:n rakenteisiin päätettiin perustaa sotilaselimiä ja päätettiin alkaa varustaa yhteisiä kriisinhallinnan joukko-osastoja: euroarmeijaa.

EU:n johtajat ilmaisivat "päättäväisyytensä kehittää itsenäistä kykyä tehdä päätöksiä ja - milloin Nato kokonaisuudessaan ei ole mukana - käynnistää ja johtaa EU-johtoisia sotilaallisia operaatioita kansainvälisissä kriiseissä".

EU-johtoiset kriisinhallintaoperaatiot pannaan toimeen "käyttäen hyväksi tai ollen käyttämättä Naton voimavaroja ja joukkoja", mutta samalla "pitää välttää tarpeeton kaksinkertaistaminen" (Naton toimintojen kanssa). Muistettiin myös Naton Washingtonin päätös, jonka mukaan EU:n kriisinhallintaan voivat osallistua Naton ei-EU-jäsenet ja muut kiinnostuneet maat. Naton jäsenmaat sitoutuivat käyttämään Naton yhteisiä puolustuksen suunnittelun elimiä toimintansa koordinoimiseksi, ja Natoon kuulumattomia maita kehotettiin toimimaan rauhankumppanuusohjelman PARP-prosessin mukaan.

Helsingissä jäsenmaat sitoutuivat siihen, että vuoteen 2003 mennessä ne saattavat 60 päivässä toimintakykyisiksi ja sen jälkeen vähintään vuoden ajan pitävät yllä 50 000-60 000 henkilön sotilasyksikköä, joka kykenee toteuttamaan kaikki Petersbergin tehtävät. Tätä päämäärää kutsutaan nimellä Helsinki Headline Goal, jonka sotilaallinen lyhenne on HHG.

Mistä johdettiin joukon suuruus 50 000-60 000 henkilöä?

EU:n jäsenmaissa on aseissa noin 2 miljoonaa sotilasta. Heistä kuitenkin vain kymmenesosa on koulutettu ja varustettu niin, että heitä voidaan käyttää kansainvälisiin (kriisinhallinta)tehtäviin. Näistä 200 000 yhteistoimintakelpoisesta sotilaasta on nopeasti käyttöön saatavissa vain noin 50 000. Niin ollen kriisinhallintatehtäviin käytettävien eurojoukkojen määrä rajautui sen mukaan, että käyttöön otetaan kaikki joukot, jotka ovat käyttöön saatavissa.

Tosi asiassa on kysymys 200 000 henkilön euroarmeijasta.

Kun Helsingin tavoitteeseen (HHG) kuuluu se, että joukkoja valmistaudutaan ylläpitämään taistelutehtävissä vuoden ajan, vaaditaan vaihto- ja korvausjoukot, jotka voidaan ottaa käyttöön hitaammalla valmiudella. Kun oletus on, että yksi prikaati on vuoden aikana yhden jakson kentällä, huollossa ja valmiudessa, kussakin nelisen kuukautta, HHG-tavoite vuoden ajan kentällä toimivasta 50 000-60 000 sotilaan joukosta on todellisuudessa 200 000 sotilaan armeija.

EU:n kriisinhallintatehtävien ohella jäsenmaiden armeijoiden pitää hoitaa myös aluepuolustustehtäviä sen mukaan kuin on sovittu Natossa. EU:n Nato-maat hoitavat ne Naton komentoketjujen kautta ilman EU:n kriisinhallinnan välikättä.

Helsingin kokouksessa kiellettiin jälleen tekemisen kohteena olevan euroarmeija. Sitä ei saatu kirjatuksi Helsingin huippukokouksen liiteasiakirjoihin, mutta viime hetkillä Suomi kirjoitti sen - muiden luvalla - puheenjohtajamaan loppupäätelmiin.

Siinä mielessä EU:n kriisinhallinnan iskujoukot eivät ole euroarmeija, että joukot kootaan jäsenmaiden kasarmeihin eikä yhteisiin eurokasarmeihin. Muuten kyllä. Komission puheenjohtaja Romano Prodikin sanoi ääneen, että "kun puhuin euroarmeijasta, en laskenut leikkiä. Jos sitä ei haluta kutsua euroarmeijaksi, älköön sitä kutsuttako euroarmeijaksi. Sitä voidaan kutsua Margaretiksi tai Mary-Anneksi tai sille voidaan antaa mikä nimi tahansa, mutta se on yhteinen pyrkimys rauhanturvatehtäviin."

Helsingin loppuasiakirjassa jäsenmaat näkivät Euroopan puolustusteollisuuden uudelleenjärjestelyn "vahvistavan eurooppalaisen teollista ja teknologista puolustusperustaa".

EU:n sisään päätettiin Helsingissä perustaa seuraavat sotilaselimet:

1) Poliittinen ja turvallisuuskomitea, joka käsittelee kaikkia ETPP:n kysymyksiä. EU-johtoisessa kriisinhallinnassa tämä on ylikansallinen elin operaatioiden valvontaa ja strategista ohjausta varten. Siinä jäsenmaita edustavat normaaliaikoina niiden pysyvät edustajat. Siitä, mikä on EU:n korkean edustajan/neuvoston pääsihteerin/WEU:n pääsihteerin Javier Solanan rooli tässä komiteassa, ei ole selvyyttä. Tätä kautta puolustuspolitiikkaa tekevät EU:ssa jäsenmaat, eikä sitä ole yhteisöllistetty. Komissio on tältä osin ulkona EU:n päätöksenteosta.

2) Sotilaskomitea, joka koostuu armeijoiden komentajista sekä heidän Brysseliin pysyvästi sijoitetuista kenraalitason edustajistaan. Tämän elimen puheenjohtajaksi valittiin suomalainen kenraali Gustav Hägglund äänin 8-7 (mutta äänestyksen jälkeen 11 maata oli ilmoittanut kannattaneensa hänen valintaansa). Hägglund on neuvoston virkamies, jonka palkan ja panssarimersun maksaa Suomi. Hän edustaa EU:ssa jäsenmaita eikä EU:ta.

3) Sotilasesikunta, joka tukee sotilaallisella taitotiedolla ETPP:n täytäntöönpanoa mukaan lukien kaikkien EU-johtoisten sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden johtaminen. Se valmistelee kansallisten ja monikansallisten joukkojen korvamerkitsemistä ja vakinaistamista näihin tarkoituksiin.

Uudet elimet perustettiin neuvoston eli jäsenmaiden ministereiden alaisuuteen. Niiden virkamiehet ovat neuvoston virkamiehiä, joiden toimintaan ei ulotu parlamentin valvontavalta ja joiden toiminnasta ei mikään kansallinen tai ylikansallinen parlamentaarinen elin myönnä vastuuvapautta.

Kriisinhallintajoukkojen käytöstä neuvosto tekee päätökset yksimielisesti (ilman että äänestyksestä pidättäytyminen estää päätöksen tekemistä). Kaikki jäsenmaat voivat osallistua operaatioihin, mutta pakkoa ei ole. On vain hirmuinen paine osallistua. Kustannusten jaosta päästiin myöhemmin sopimukseen, jonka mukaan kukin osanottava maa maksaa - Naton mallin mukaan - oman osallistumisensa kustannukset ja sen lisäksi osuuden pienistä yleiskustannuksista.

Kun kriisinhallinta voi olla myös hyökkäystä, luvan siihen voivat antaa joko jäsenmaiden hallitukset ohi EU:n elinten tai sitten EU:n elimenä neuvosto.

Helsingin loppuasiakirjaan kirjattiin taas, että "unioni myötävaikuttaa kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaan". Ei kuitenkaan päästy sopimukseen siitä, vaatiiko mahdollinen hyökkäys toiseen maahan aina kansainvälisen yhteisön eli YK:n mandaatin. Sotilaskomitean puheenjohtajan Gustav Hägglundin tuore tulkinta on, että ei vaadi.

Kenraalimme legendaarisia lausahduksia Suomen natottamisen näkökulmasta ovat lentävät lauseet siitä, miten "Suomi on kaikilta olennaisilta osin valmis Naton jäseneksi ja me puhumme Naton kanssa samaa kieltä" ja miten "Nato-jäsenyys olisi viiden vuoden kuluttua vähän kuin Martta-yhdistykseen menisi. Se olisi sitten vähän kuin ilmoitusasia, että tultiin mukaan." Kun hän sanoi tämän vuonna 1999, viisi vuotta siitä on vuonna 2004. Vuosiluku on täsmällinen ajoitus sille, mitä tapahtuu Suomen päässä (jossa hallitus ehdottanee niihin aikoihin Nato-jäsenyyttä), mutta Naton päässä uusia jäseniä otetaan seuraavan kerran vasta vuonna 2006.

Natolle ei kenraalimme anna suurta merkitystä. Hänen kokemuksensa mukaan kaikki sen asiat päätetään USA:ssa.

Se, ettei EU:n operaatioille vaadita YK:n mandaattia, vaikuttaa siihen, ettei Suomi (eikä Irlanti) voi oman rauhanturvalakinsa mukaan osallistua niihin. Suomella on paineita muuttaa rauhanturvalakia tältä osin; muutettiinhan sitä jo rauhaanpakottamisenkin osalta.

EU:n kriisinhallintajoukkojen toiminnalla ei ole alueellisia rajoja. Hägglundin mukaan vain kriisin kulloinenkin skenaario asettaa toiminnan rajat: lähelle lähetetään enemmän joukkoja raskaammin aseistettuna, kun taas kauemmas voidaan lähettää vähemmän joukkoja kevyempiin tehtäviin.

Helsingissä perustettiin myös ei-sotilaallinen kriisinhallintamekanismi tehostamaan siviilikeinojen ja -resurssien eli poliisivoimien käyttöä.

Helsingin tavoitteita (HHG) päätettiin edistää ulkoministereiden yleisten asioiden neuvostoissa, joihin puolustusministerit ottavat osaa. Tällä tavalla EU:n militarisointi eteni siihen suuntaan, että myös puolustusministerit rupesivat osallistumaan EU:n toimintaan toisin kuin aikaisemmin. Heille tuli keskeinen rooli euroarmeijan varustelussa ja sen puutteiden poistamisessa ns. joukkojenluovutuskokouksissa, joissa EU:n käyttöön osoitetaan sotaväkeä, laivoja ja lentokoneita.

"Kaikki nämä toimenpiteet tehdään yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tueksi ja ne vahvistavat ja laajentavat unionin monipuolista ulkoista roolia." Uusi supervalta tarvitsee - ollakseen uskottava maailmalla - ulkoisen sotilaallisen roolin ja toimintakyvyn näyttää lippua vierailla mailla.

Konventin puolustustyöryhmän papereihin oli kirjoitettu, että "yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) merkitsee, että ensimmäistä kertaa Euroopan unioni kykenee käyttämään sotilaallisia joukkoja edistääkseen ja puolustaakseen etujaan". Euroarmeijan avulla halutaan siis puolustaa EU:n etuja EU:n ulkopuolella.

Suomen jälkeen EU:n puheenjohtajamaana toimi Portugal, jonka tehtäväksi oli Helsingissä siirretty sen seikan arvioiminen, vaatiiko EU:n pitkälle etenevän militarisoinnin jatkaminen muutoksia perussopimuksiin. Militarisoimisellakin pitää olla laillinen perusta.

Portugalin johdolla päädyttiin johtopäätökseen, että kriisinhallinnan vaativimpiinkaan tehtäviin (lue: rauhaanpakottamiseen) ei tarvita muutoksia EU:n perussopimuksiin; Amsterdamin sopimuksen sanamuoto riittää. Sopimuksia pitää muuttaa, jos valtaa siirretään neuvostolta upseereille, mutta sitähän ei EU:n kriisinhallinnassa tehdä.

Lissabonin huippukokouksessa oli lehtitietojen mukaan puhuttu siitä, mihin tarkoituksiin eurojoukkoja voidaan käyttää. Niitä voidaan lähettää konflikteihin, joissa on kyse "etnisten tai uskonnollisten ryhmien välisistä kiistoista, kilpailusta vähistä resursseista valtioiden välillä ja kansojen liikkeistä pois kotiseudultaan".

Jos nämä ovat euroarmeijan käyttötarkoitukset, kyseessä eivät ole mitkään puolustusvoimat. Lissabonin virallisista asiakirjoista ei kuitenkaan löydy kyseisiä mainintoja käyttötarkoituksista.

Portugalissa Feiran huippukokouksen loppuasiakirjaan kirjattiin taas periaate, jonka mukaan EU haluaa vaikuttaa kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen tavalla, joka on sopusoinnussa YK:n peruskirjan kanssa. Se oli taas tyhjää sananhelinää, kun EU valmistautuu hyökkäämään ilman YK:n mandaattia.

Feiran kokouksen liitteissä selvennettiin neuvoston toimintatapaa operaatioiden käynnistämisessä sekä niiden eri vaiheissa.

EU:n ja Naton todettiin olevan luonteelta erilaisia järjestöjä. Ilmaistiin halu niiden tasa-arvoisuudesta ja EU:n oikeudesta omiin päätöksiin. USA:n epäluulojen hälventämiseksi sanottiin, että Naton kanssa harjoitettavan yhteistoiminnan perustana ovat yhteiset arvot, tasavertaisuus ja kumppanuus. Naton upseereita pyydettiin arvioimaan Helsingin tavoitteiden toimeenpanoa. Naton kanssa perustettiin neljä työryhmää, joiden tehtäväksi tuli pohtia turvallisuuskysymyksiä, joukkotavoitteita, EU:n mahdollisuuksia saada käyttöön Naton voimavaroja sekä EU:n ja Naton keskinäisiä konsultaatioita. Rohkaistiin myös EU:n jäsenhakija- ja Naton ei-EU jäsenmaita osallistumaan EU-johtoiseen kriisinhallintaan.

Feiran jälkeen näytti siltä, että ns. joustavuus ja sen mukana vahvistettu yhteistyö (enhanced cooperation) ulotettaisiin myös puolustuksen alalle. Joustavuus oli tuohon aikaan EU:n militarisoimisen muotisana.

Portugalin jälkeen Ranskan puheenjohtajakaudella 21.11.2000 pidettiin Brysselissä ensimmäinen ns. joukkojenluovutuskokous. Siirryttiin sanoista tekoihin.

EU-maat korvamerkitsivät euroarmeijan käyttöön joukko-osastoja. Niistä laadittiin luettelo (force catalogue). Joukot olivat osin samoja, jotka oli jo yhteen kertaan luovutettu Naton käyttöön. EU:n käyttötarkoituksiin luovutettiin 100 000 henkilöä, 400 taistelulentokonetta ja 100 laivaa. Suomi lupasi EU:n käyttöön EU-johtoisiin operaatioihin 1 500 sotilasta, Ruotsi 900 ja Tanska ei yhtään. Suomi lupasi EU-joukkoihin myös miinalaivan.

Joukot luvattiin EU:n käyttöön, mutta niiden varsinaisesta käytöstä päätetään joka kerta erikseen kansallisesti. Niin ollen lupaus 100 000 sotilaasta ei vielä varmista sitä, että johonkin tiettyyn operaatioon saadaan 60 päivässä 60 000 sotilasta. Lupaukset luovat kuitenkin paineita lupausten pitämisen suuntaan.

Kokouksessa kirjattiin puutteita. EU-maat sitoutuivat kehittämään strategisia joukkojenkuljetusvälineitä, komento- ja valvontakeskuksia sekä niihin liittyviä informaatio- ja kommunikaatiosysteemejä ynnä vakoilujärjestelmiä. Kentällä toimivien joukkojen toimintakyvyn parantamiseksi tarvitaan etsintä- ja pelastusresursseja, suojaa maasta maahan laukaistavia ohjuksia vastaan, täsmäaseita, logistiikkaa ja erilaisia simulaattoreita.

Puutteiden korjaamiseksi pitää tarvita lisää "eurooppalaista" sota- ja varusteluteollisuutta. Avainprojekteiksi katsottiin laajarunkoisten kuljetuskoneiden (Airbus A 400M), merikuljetusalusten ja joukkojenkuljetushelikoptereiden (NH 90) hankinnat. Myönteisesti pantiin merkille joidenkin jäsenvaltioiden toiminta optisten ja tutkasatelliittien (Helios II, SAR Lupe ja Cosmos Skymed) kehittämisessä.

EU-maiden joukkojenluovutuskokousta seurasi kokous hakija- ja yhteistyömaiden ministereiden kanssa, jossa saatiin lisää lupauksia joukoista ja aseista. Jos joku maa haluaa EU:n jäseneksi, sen oli hyvä näytellä aktiivista osanottoa sotilashankkeisiin.

Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000 hyväksyttiin yksityiskohtaiset asiakirjat EU-maiden sotilasyhteistyöstä Naton kanssa, EU:n jäsenhakijamaiden kanssa ja Naton rauhankumppanuusohjelman maiden kanssa sekä päätettiin yksityiskohtaisista säännöistä EU:n omien sotilaallisten toimielinten työtavaksi ja siviilikriisinhallinnan organisoimiseksi.

Ilmaistiin halu saavuttaa nopeasti EU-joukkojen toimintakyky tavoitteena panna täydellisesti toimeen vaativimmatkin Petersbergin tehtävät (lue: rauhaanpakottaminen) joukkojen käyttöön luovuttamisen, niiden käytön ja "kestävän käytön" sekä kaikenlaisen yhteensopivuuden näkökulmasta. Kun tavoitteeksi asetettiin "globaali tarkastelukulma kriisinhallintaan", toiminnan kohteena on koko maapallo.

Sanottiin taas, että perusteilla ei ole euroarmeija. Siitä täytyy olla kysymys, kun jatkuvasti joudutaan vakuuttamaan, ettei siitä ole kysymys.

Naton voimavarojen ja joukkojen käyttöönsaanti ns. Berlin Plus tavoitteen mukaan vaatii jokaisen yksittäisen Nato-maan suostumusta yhteistoimintaan EU:n kanssa. Se taas vaatii vanhojen vihollisten Kreikan ja Turkin sopua asiasta. Ensin oli sovun tiellä Turkki, sitten Kreikka, joka oli tiukasti kannallaan vielä syksyllä 2002.

Nizzassa todettiin, että jäsenmaiden kollektiivinen puolustus kuuluu Naton mutta ei EU:n tehtäviin. Feirassa asetettua tavoitetta "joustavuuden" lisäämisestä ei saavutettu, vaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa se koskee vain päätösten täytäntöönpanoa, ei itse päätöksentekoa. EU:n sallitaan kehittyvän sotilasliitoksi vain jäsenmaiden (lue: suurten maiden) yksimielisellä päätöksellä. Joustavuus olisi sitä, että joku maaryhmä saisi tuoda EU:n sisälle puolustuskysymykset (ja Naton kovan ytimen) niin että puolustusasioissa jotkut maat jäisivät sisäpiirin ulkopuolelle.

EU:n toinen joukkojenluovutuskokous Brysselissä marraskuussa 2001 oli itse asiassa niiden laadunparannuskonferenssi. Taas olivat heti sen jälkeen koolla hakijamaiden ja Nato-maiden ministerit.

Suomi nosti EU:n käyttöön luvatun joukko-osaston henkilömäärän 2000:een. Ruotsi pysyi 900 sotilaassa eikä Tanska vieläkään antanut tanskalaissotilaita yhteisarmeijaan. Kokouksen jälkeen poolissa, josta EU voi saada käyttöön joukkoja (ilman että se voi itse päättää niiden käyttöönsaamisesta), oli 120 000 sotilasta.

Kokouksessa Suomi ilmoitti valmiutensa vastata yhteispohjoismaisen kriisinhallintaprikaatin johtamisesta ns. NORDCAPS-yhteistyön puitteissa. Se on erittäin likeistä Nato-yhteistyötä Nato-maiden Norjan ja Tanskan sekä pohjoismaiden päällystakiksi asetetun Ison-Britannian kanssa.

Ulko- ja puolustusministerit uudistivat kokouksessa vaatimuksen Helsingin tavoitteiden täyttämisestä. Todettiin, että erityisponnisteluja on tehtävä, jotta voidaan panna toimeen kaikkein vaativimmat operaatiot. Päätettiin erityisestä EU:n sotilaallisen toimintakyvyn suunnitelmasta (European Capability Action Plan), johon perustuen halutaan rationalisoida jäsenmaiden puolustuspyrkimyksiä ja luoda yhteensopivuutta kansallisten ja kansainvälisten projektien kesken. Varusteluteollisuuden vahvistamisessa edetään alhaalta ylös: jäsenmaat tekevät varusteluyhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta ja kansallisin päätöksin.

Puheenjohtajakaudellaan keväällä 2002 Espanja kutsui 17 työryhmää pohtimaan kriisinhallinnan puutteita yhteensä 24 erillisellä osa-alueella.

Samaan aikaan sotaharjoitukset jatkuivat.

EU:n ensimmäinen oma sotilaallinen esikuntaharjoitus CME 02 pidettiin 22-28.5.2002 Brysselin ja jäsenmaiden pääkaupunkien välillä. Edelleen kysymys oli harjoituksesta, jossa ulkopuolisille ei kerrottu, mitä harjoiteltiin: mistä päin tuli vihollinen tai mihin päin hyökättiin.

Madridin huippukokouksessa juhannuksena 2002 yritettiin päästä sopuun Kreikan ja Turkin kesken Naton resurssien käyttöönsaamisesta, mutta kreikkalaiset pitivät päänsä, eikä se onnistunut. Tämä kysymys oli nousemassa ajankohtaiseksi syksyllä 2002, sillä EU:lle oli silloin tarjolla pääsy harjoittelemaan ensimmäistä kertaa oikeaa EU-johtoista kriisinhallintaa kentällä. Makedoniassa oli lokakuun lopussa päättymässä Nato-johtoinen Amber Fox-rauhanturvaoperaatio, ja EU:lle tarjottiin tilaisuutta ottaa se johtoonsa ennen kuin eteen tulevat vaativat hyökkäystehtävät.

Suomelle tilanne oli pulmallinen. Suomalaisjoukkojen osallistuminen operaatioon olisi vaatinut lainmuutoksen: rauhanturvalain mukaan Suomen osallistuminen vaatii aina YK:n mandaatin. EU taas ei halunnut sitä. Se halusi pullistella omia sotilaslihaksiaan ja tehdä suurvaltapolitiikkaa. Se halusi näyttää, että sillä on kyky kriisinhallintaoperaatioon omalla päätöksellään ilman YK:n mandaattia.

Suomessa lainmuutos niin, ettei YK:n mandaattia tarvita, olisi rauhanrintaman näkökulmasta avannut portit mennä panemaan toimeen myös vaativia operaatioita (lue: rauhaanpakottamista) ilman YK:n mandaattia - mutta kuitenkin eduskunnan erillisen päätöksen jälkeen. Monissa muissa maissa riittää pelkkä hallituksen päätös. Parlamentti on EU-maiden hallituksille läpihuutojuttu.

Laekenin huippukokouksessa joulukuussa 2001 Belgian puheenjohtajuudella päätettiin, että kriisinhallinnassa oli saavutettu operationaalinen toimintakyky "joissakin operaatioissa". Johtopäätös oli ennenaikainen. EU:lla ei ollut toimintakykyä käytännön operaatioihin. Käytössä eivät olleet Naton resurssit johtuen Kreikan ja Turkin kiistoista.

Asiakirjoihin kirjattiin taas, että ei olla luomassa Euroopan armeijaa luominen. Sen, mikä ei ole euroarmeija, toimintakykyä ilmoitettiin testatun erilaisin esikuntaharjoituksin.

Tärkein Laekenin päätöksistä oli EU:n perustuslain valmistelun aloittaminen. Konventilta kysyttiin, pitäisikö Petersbergin tehtävien toimialaa laajentaa.